Copyright-informatie

 

Copyright 2004 Leo van den Ende, Voorhout, Nederland.

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo van den Ende.

Copyright 2004 by Leo van den Ende, Voorhout, The Netherlands.

All rights reserved.

Nothing from this website may be reproduced, saved in an automatic data file or made public in any form or any manner, whether electronic, mechanical, through photocopies, recordings or in any other manner, without the prior written permission of Leo van den Ende.Privacy statement