Privacy statement

(English (summarized) version at bottom of page)

De website van het Panorama Van den Ende is eigendom van Leo van den Ende.
De heer Leo van den Ende is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Leo van den Ende
Schoonoord 66
2215 EH Voorhout
Nederland
T : +31 252 212 757
W : https://www.vandenendepanorama.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De website van het Panorama Van den Ende verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

Deze gegevens worden door de website verzameld en doorgestuurd naar de heer Leo van den Ende. Ze worden niet bewaard op de server van de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leo@vandenendepanorama.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De website van het Panorama Van den Ende verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

Geautomatiseerde besluitvorming

De website van het Panorama Van den Ende maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om op basis daarvan besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
(Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De heer Van den Ende bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dhr. Leo van den Ende verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het Panorama Van den Ende gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de website van het Panorama Van den Ende of door dhr. Leo van den Ende en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leo@vandenendepanorama.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U wordt er tevens op gewezen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dhr. Leo van den Ende neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leo@vandenendepanorama.com .


Privacy statement

This website does not use cookies and does not collect or process any personal data other than the information you provide us if and when you order items from our online shop.
None of this information is shared with third parties unless it is necessary to do so to comply with applicable law.

You can contact us with any questions or remarks about your personal data, via leo@vandenendepanorama.com .

The person responsible for the privacy of visitors to this website is Mr. Leo van den Ende.

Contact details

Leo van den Ende
Schoonoord 66
2215 EH Voorhout
The Netherlands
T : +31 252 212 757