Leo van den Ende Stichting

Wapenschild Leo van den Ende Stichting

Naam

Leo van den Ende Stichting
ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling)
(KvK: 28105700)

RSIN of Fiscaal Nummer

Fiscaal Nummer : 8147.22.519

Contactgegevens

Correspondentieadres :
Schoonoord 66
2215 EH Voorhout
Nederland
Telefoon / Fax : +31-(0)252-212757
E-mail: leo@vandenendepanorama.com

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Mevr. M.H. van den Ende-Schreiber, secretaris
Dhr. L. van den Ende, voorzitter
Dhr. R.A. Beek, bestuurslid
Dhr. M.R. Gooijaarts, bestuurslid
Mevr. J. G. van der Kruijk-Garritsen, bestuurslid
Dhr. ing. W.V. van der Kruijk- penningmeester
Dhr. ir. F. van den Ende - aspirantlid

Beleidsplan

Werkzaamheden van de stichting
De Leo van den Ende Stichting heeft ten doel :
Het bevorderen van de belangstelling voor- en het maken van kunst, in het bijzonder panorama- en figuratieve schilderkunst en al hetgeen daartoe in de ruimste zin des woords bevorderlijk kan zijn.

Wijze fondsenverwerving
Ter effectuering van dit doel is het 70 % aandeel van het door Leo van den Ende vervaardigde panorama, dat een historisch tijdsbeeld van de Bollenstreek in de vijftiger jaren van de vorige eeuw toont, en een door hem vervaardigde collectie schilderijen in de stichting ondergebracht.
Het oogmerk is deze te (doen) exploiteren, d.m.v. onderbrenging in een gebouw, dat voor het publiek zal worden opengesteld.

Wijze vermogensbeheer, besteding en uitkering
De geldmiddelen, die in de stichting zullen worden ingebracht, zullen in de hieronder vermelde volgorde van urgentie worden aangewend, tenzij de verstrekkers een specifieke aanwending aangeven.

 1. Ter realisatie van een permanent gebouw waarin het panorama en de collectie schilderijen kunnen worden ondergebracht en waarin wisselexposities van andere kunstenaars worden mogelijk gemaakt.
 2. Voor het vormen van een fonds waaruit het onderhoud c.q. de conservering van het panorama en de collectie schilderijen wordt gefinancierd.
 3. Voor het vormen van een fonds waarmede de continuïteit van het gebouw en de openstelling ervan voor het publiek kan worden bewerkstelligd.
 1. Voor het vormen van een fonds, waaruit incidentele kosten kunnen worden bestreden, die betrekking hebben op :
  • de stichting
  • het bestuur van de stichting
  • het gebouw
  • het panorama en de collectie schilderijen
  • de wisselexposities
  • de tijdelijke uitleen aan musea en galeries van de collectie schilderijen
  • het verlenen van een Leo van den Ende-prijs voor een kunstenaar/persoon die aan de doelstelling van de stichting voldoet en zich hiervoor verdienstelijk heeft gemaakt.

Beloningsbeleid


Zodra inkomsten worden gegenereerd, zal het - beperkte- beloningsbeleid onmiddellijk worden vastgesteld.

Doelstelling

Zoals reeds in het beleidsplan vermeld, heeft de Leo van den Ende Stichting tot doel:
Het bevorderen van de belangstelling voor- en het maken van kunst, in het bijzonder panorama- en figuratieve schilderkunst en al hetgeen daartoe in de ruimste zin des woords bevorderlijk kan zijn.
In een nog te realiseren permanent gebouw zullen o.a. het Panorama Van den Ende en het Museum Van den Ende, t.b.v. de collectie schilderijen, worden ondergebracht.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Van 1997 t.e.m. 2010 werd het Panorama Van den Ende en een gedeelte van de collectie schilderijen tentoongesteld op het volgende adres:
  Panorama TulipLand
  Jacoba van Beierenweg 79
  2215 KV Voorhout

I.v.m. woningbouw wordt dit complex afgebroken.
Het panorama en de collectie schilderijen zullen in een nieuw gebouw weer worden tentoongesteld.
Tot die tijd wordt uitsluitend een gedeelte van de collectie schilderijen regelmatig op diverse plaatsen getoond.

Financiële verantwoording

De Leo van den Ende Stichting heeft tot nu toe geen kapitaal c.q. inkomsten-uitgaven.

Bezittingen Leo van den Ende Stichting